3. ožujka 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Komunalni red Osijeka: Nema više vezanja bicikala za drvo!? Tende kafića propisane, po zonama…!?

5 min read
Sjednica Gradskog vijeća je u srijedu, sutra. Jedna od točaka je i Prijedlog odluke o komunalnom redu...

Usvoji li Gradsko vijeće prijedlog, Osijek će imati novu Odluku o komunalnom redu, a kojom će biti riješeno, ili stvorene pretpostavke za rješavanje niza elemenata koji do sada nisu ‘pripadali nigdje’, ili koji su bili manjkavi, kao primjerice zaključavanje bicikala za prvo raspoloživo drvo, djelomično zadan izgled terasa ugostiteljskih objekata, postavljanje tendi, klima uređaja na pročeljima, ali i niz drugih elemenata koji svakodnevno smetaju oku ili upotrebi javnih površina. Grad Osijek donio je prijedlog, a Vijeće ga treba usvojiti ili ne. Riješit će to i ‘bolne točke’, nametnuti obveze privatnim osobama u rješavanju vlastitih propusta i nagrđivanja javnog prostora.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Sjednica Gradskog vijeća je u srijedu, sutra. Jedna od točaka je i Prijedlog odluke o komunalnom redu, dokumentu koji propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje radi uređenja naselja, načina korištenja i uređenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Osijeka za gospodarske i druge svrhe, uvjeta korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanja čistoće i čuvanje površina javne namjene te uklanjanje snijega i leda s istih, prikupljanja, odvoza i postupanja sa prikupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, mjera za provedbu komunalnog reda te prekršajne odredbe.

Praksa je, naime, ‘ogolila’ neke od sastavnica i stvorila se potreba za izmjenama i dopunama, a ovim prijedlogom odluke mijenja se više od trećine.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

– Novine u odnosu na važeću odluku prvenstveno se odnose na slijedeće… – navode iz Grada u dokumentu pripremljenom za sjednicu i nabrajaju…

 • Na zgrade i druge građevine i pripadajuće okućnice u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s površina javne namjene dozvoljeno je postavljanje tendi, klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava, drugih uređaja na tim građevinama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta. Uvjete i način postavljanja ove opreme i uređaja, propisat će se posebnim aktom Gradskog vijeća. U odnosu na važeću odluka brisani su spomenici i spomen ploče.
 • Natpisi i reklame na poslovnim i stambenim prostorima vlasnici ili korisnici poslovnih i stambenih prostora dužni su ukloniti u roku od 8 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti dok su vlasnici stambenih prostora iste natpise i reklame koji su postavljeni na njihovim objektima dužni ukloniti u roku od 8 dana od dana isteka ugovora o zakupu, najmu ili drugog pravnog osnova na temelju kojega su postavljene na predmetne objekte.
 • U slučaju prestanka obavljanja poslovne ili druge djelatnosti, izlozi okrenuti prema površini javne namjene moraju se prekriti neprozirnim materijalom te onemogućiti uvid u unutrašnjost prostora.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

 • Zabranjeno je postavljanje natpisa, reklama i reklamnih panoa na krovne površine zgrada na Trgu Ante Starčevića, Trgu Ivana Pavla II. i u povijesnoj jezgri Tvrđi. Na tim lokacijama dopušteno je postavljanje reklamnih platna na građevinskim skelama ako se one postavljaju radi izvođenja građevinskih radova na predmetnim objektima ili kao zaštita ruševnih objekata.
 • Oprema za zabavne radnje i cirkusi bez životinja mogu se postavljati samo na lokaciji lijeve obale rijeke Drave, a iznimno, može se postaviti i na drugim lokacijama ako je organizator ili pokrovitelj Grad Osijek te u slučaju proslave crkvenih godova.
 • Zabranjeno je postavljanje plakata, oglasa i drugih sličnih objava uvredljivog sadržaja, koji vrijeđaju moral i dostojanstvo drugoga i koji su suprotni općim načelima morala.
 • Opremu terase za pružanje ugostiteljskih usluga čine stolovi, stolice, sjedalice za stolice, suncobrani, stalci za suncobrane, tende, posude za cvijeće, žardinjere, montažnodemontažne podloge, ograde, televizijski ekrani, grijalice za grijanje terasa, mobilni uređaji za ventiliranje terase, reklame i ledenice za prodaju sladoleda.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

 • Izgled suncobrana i tendi, te način uređenja po zonama i lokacijama terasa za pružanje ugostiteljskih usluga na području grada Osijeka, uredit će se posebnim aktom koji će donijeti Gradsko vijeće Grada Osijeka.
 • Drva, ugljen i slični ogrjevni materijal moraju se ukloniti s površine javne namjene u roku od 3 dana računajući od dana njegova odlaganja, a korištena površina očistiti i eventualna oštećenja sanirati. Rok je smanjen na 3 dana.
 • U članku 94. brisana je odredba da psi moraju imati zaštitne košare.
 • Na površinama javne namjene zabranjeno je naslanjanje i vezanje bicikala, romobila, motora, prikolica, kolica i sličnoga za drveće, grmlje, sidrene kolce te komunalnu i urbanu opremu i uređaje koji nisu predviđeni za postavljanje i vezanje bicikala, romobila, motora, prikolica, kolica i sličnog.
 • Odluku o obvezi sadnje određene vrste drveća po pojedinim ulicama ili dijelovima grada, donosi Gradonačelnik na prijedlog povjerenstva. Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik i ima 5 članova i čine ga: jedan predstavnik Grada, dva predstavnika pravne ili fizičke osobe kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina te dva člana iz reda stručnih, kvalificiranih osoba iz područja šumarstva, urbanog šumarstva, krajobrazne arhitekture i hortikulture.
  Navedeno povjerenstvo daje mišljenja i savjete te obavlja aktivnosti koje se odnose na obnavljanje i rekonstrukciju zapuštenih zelenih površina, uklanjanje starih i bolesnih stabala zamjenom novih, održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površina, obnovu uništenog i dotrajalog biljnog materijala i rezidbu i oblikovanje stabala i grmlja.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

 • Izgradnja kolnih prilaza na površinama javne namjene ispred postojećih građevina s kolnim ulazom dozvoljena je samo uz suglasnost i rješenje upravnog tijela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva. Izgradnja komunalne infrastrukture – parkirališnih mjesta i pristupnih cesta na površinama javne namjene dopuštena je samo na temelju ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture, sukladno propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.
 • U odnosu na važeću odluku smanjen je rok za uklanjanje vozila ili dijelova vozila koji se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti na 3 dana odnosno vlasnik istih je dužan ukloniti ih u roku od 3 dana od vidno istaknutog upozorenja na vozili ili dijelu vozila od strane komunalnog redara.

Prijedlogom odluke o komunalnom redu provodi se usklađenje novčanih kazni sa Zakonom o
uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a visine su određene u skladu s člankom 33. Prekršajnog zakona, koji propisuje donju i gornju granica visine novčane za prekršaj propisan odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Više možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Osijeka…

Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija)