14. srpnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Ines Novak: Kako današnja djeca mogu postati aktivni građani i političari?

6 min read
Više od 10 godina Ines Novak radi u civilnom sektoru u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku, završila Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku i brojne edukacije vezane uz rad s djecom. Pokretačica je i voditeljica brojnih inicijativa, aktivnosti i projekata za djecu, a od 2015. godine predsjednica je Dječjeg kreativnog centra Dokkica. Majka je troje djece.

Jučer je bio Međunarodni dan dječjih prava i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Ovaj međunarodni dokument, usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (koja ju je potpisala i ratificirala) mora jamčiti svakom djetetu.

Konvencija UN-a o pravima djeteta

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta. U Konvenciji se govori, prije svega, o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društvenih čimbenika glede zaštite djeteta. Konvencija je opsežan instrument različitih prava kojim se, među ostalim, pokazuje da hijerarhija dječjih prava ne postoji. Dakle, sva su ta prava potrebna da bi se dijete razvilo u psihofizički cjelovitu osobu. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum u području ljudskih prava u povijesti. Vlada Republike Hrvatske donijela je posebnu odluku kojom se na temelju notifikacije o sukcesiji od bivše države Hrvatska smatra strankom Konvencije o pravima djeteta od dana osamostaljenja 8. listopada 1991. godine.

Međunarodni dan dječjih prava

Svake godine 20. studenog u državma potpisnicama Konvencije obilježava se Međunarodni dan dječjih prava, kojim se želi promicati svijest o djeci, dječjim pravima te boljoj dobrobiti djece. Od 2015. godine DOKKICA obilježava ovaj važan datum akcijama u zajednici u koje su bila aktivno uključena djeca grada Osijeka. Ove godine, zbog aktualne situacije, aktivnosti smo prilagodili online mogućnostima.

Gostovanje Sanje Vladović u „11-ici u Dokkici“

Obilježavanje Međunarodnog dana dječjih prava Dječji kreativni centar „DOKKICA“ ove godine upriličio je kroz nekoliko aktivnosti. U online emisiji „11-ica u Dokkici”, ovoga puta posvećenoj dječjim pravima, gostovala je Sanja Vladović, Savjetnica pravobraniteljice za djecu iz regionalnog ureda u Osijeku.

Webinar „Dječja participacija u javnim politikama i odlučivanju”

Na sam Dan dječjih prava DOKKICA je organizirala webinar „Dječja participacija u javnim politikama i odlučivanju”. Naime, Savjetodavni odbor za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, u čijem radu sudjeluje i DOKKICA, izradio je Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju. Cilj webinara bio je predstaviti Smjernice, osvrnuti se na istraživanje o stanju dječje participacije u Hrvatskoj i prodiskutirati o mogućnostima boljeg razumijevanja i kvalitetnije primjene dječje participacije. Webinar smo namijenjenili svima koji rade s djecom i adolescentima na njihovom uključivanju u procese donošenja javnih politika i odlučivanja (voditeljima dječjih vijeća, nastavnicima građanskog odgoja i obrazovanja, youth workerima i svima koji rade ili planiraju raditi s djecom i adolescentima na jačanju njihove participacije u javnim politikama i odlučivanju, ali i ostalim zainteresiranim osobama). Na webinaru je sudjelovalo nešto više od 90 ljudi iz različitih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva i to predstavnici Gradova, škola, vrtića, Društava „Naša djeca“, profesori iz srednjih škola i sa visokih učilišta kao i studenti društveno humanističkih usmjerenja. Na webinaru su govorile dr.sc. Ivana Borić i dr.sc. Arijana Mataga Tintor, članice Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, autorice brojnih znanstvenih i stručnih radova o dječjoj participaciji i autorice Smjernica, no, sudionicima su se obratili i Nera Grđan, osječka dječja gradonačelnica, kao predstavnica grada domaćina webinara, i 15-ogodišnji Matija Dražetić, član Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda i član Dječjeg gradskog vijeća Velike Gorice. Na ovaj je način DOKKICA željela, poštivajući načelo dječje participacije, predstaviti mogućnost i dobrobit aktivnog uključivanja djece u aktivnosti na temu njihovih prava, a ujedno i dati im priliku da budu barem na kratko dio svijeta odraslih koji raspravljaju o dječjim pravima odnosno potrebama.

Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju DOKKICA dostavila osječkom gradonačelniku i osječko-baranjskom županu

Kao članica Savjetodavnog odbora za dječju participaciju, DOKKICA je osječkom gradonačelniku i osječko-baranjskom županu uoči Međunarodnog dana dječjih prava dostavila primjerke publikacije „Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju” uz molbu da na Međunarodni dan dječjih prava posvete malo vremena promišljanju o dječjim pravima i boljem razumijevanju potrebe jačanja participacije djece u javnim politikama i odlučivanju kao važnog resursa za razvoj budućih aktivnih građana spremnih i na političko sudjelovanje.

Dječja participacija

Dječja participacija, prava djece na sudjelovanje, participativna prava – imaju isto značenje te nam Konvencija o pravima djeteta jasno opisuje kako prava sudjelovanja uključuju one članke koji omogućuju djetetu aktivno sudjelovanje u svojem okruženju, regionalnom/ nacionalnom / svjetskom, koja ga pripremaju za aktivnog građanina u budućnosti. To su npr. pravo na slobodno izražavanje svojih misli i pravo na udruživanje.

Svijest o potrebi jačanja dječje participacije i kvalitetnih koncepata poučavanja djece

Izreka kaže: „Ne predaje učitelj ono što želi, ne predaje učitelj ono što zna, učitelj predaje ono što jest.“ Ako je cijeli svijet učionica, a svatko od nas na neki način učitelj, onda preispitajmo i sami sebe i zaključimo jesmo li spremni izaći pred djecu i poučiti ih aktivnom zagovaranju ljudskih prava. Posebnu važnost doista imaju oni koji se bave odgojem i obrazovanjem kao i donositelji odluka. Budimo uporni u stvaranju boljih uvjeta za jačanje dječje participacije u javnim politikama i odlučivanju. Ne zaboravimo – današnji su donositelji odluka i političari nekad bili djeca. Današnja djeca trebaju kvalitetne koncepte puočavanja koje će od njih stvarati odgovorne, aktivne i kreativne građane i političare. Ne prepuštajmo se olako tekovinama suvremenog društva koje degradiraju mnoge vrijednosti pa tako i participativna prava djece. Izreka kaže da na mladima svijet ostaje. Učinimo sve da budući svijet mladi prihvate spremni – to je moguće samo ako im damo priliku za aktivno sudjelovanje.  

Dakle, neka od današnje djece u budućnosti će sigurno pruzeti ulogu aktivnih građana i političara. Zato se svi trebamo pitati u ovom trenutku, što društvo čini da današnja djeca sutra postanu ljudi od povjerenja građana, zastupnici, glas naroda, političari… Imamo zakone i propise, imamo koncepte, imamo dosta toga, nažalot, na papiru, ali imamo i institucije, pravne institute, nevladine organizacije,  i dr. značajne strukture koje uspješno rade na promicanju dječjih prava kao i dječje participacije. Razvoj svijesti se svakako događa, utvrđuju se konkretne aktivnosti, prate se i analiziraju okolnosti i činjenice…

Koje će biti vrijednosti hrvatskoga društva u budućnosti ovisi o tome kako ćemo danas odgajati i obrazovati djecu odnosno hoćemo li ih kvalitetno poučiti aktivnom sudjelovanju i omogućiti im participaciju u javnim politikama i odlučivanju. Neminovno je da su odgoj i obrazovanje temelj društvenog napretka, samo je, žalosno, što to ne uviđaju mnogi današnji političari.

Facebook Comments